OK
بنیاد مسکن تهران

آشنايي با حوزه معاونت امور بازسازي و مسکن روستايي :
  ساختار سازماني :
  معاونت اموربازسازي و مسکن روستايي شامل سه گروه زير مي باشد :
 • 1- گروه بهسازي مسکن روستايي
 • 2-گروه نظارت و ارزيابي مسکن روستايي
 • 3-گروه بازسازي و سوانح

 • گروه بهسازي مسکن روستايي :
  اهم فعاليتها :
 • - پيگيري اعتبارات و توزيع اعتبارات و ابلاغ به شهرستانها و جذب اعتبارات ابلاغ شده
 • - ساماندهي دفاتر فني
 • -تهيه الگوها و ضوابط و احکام مسکن روستايي
 • - هماهنگي با بانکهاي عامل براي جذب اعتبارات
 • - ترويج فرهنگ مقاوم سازي و ترغيب روستاييان براي نوسازي و بهسازي واحدهاي
 • مسکوني روستايي
 • - تهيه آمار و عملکرد و تجزيه و تحليل بازخوردهاي آماري
 • -برپايي همايشها و سمينارها و کنفرانسها

 • گروه نظارت و ارزيابي مسکن روستايي :
  اهم فعاليتها :
 • - آموزش و جذب ناظرين نظام فني روستايي
 • - ساماندهي نظام فني روستايي
 • - کنترل و ارزيابي ناظرين فني
 • - بکارگيري مشاورين جهت کنترل کيفي واحدهاي احداثي
 • - برپايي جلسات ، همايشها و کنفرانسها جهت آشنايي مسئولين با شيوه هاي کنترل و

 • نظارت کيفي واحدهاي مسکوني روستايي
 • - صدور پروانه هاي اشتغال به کار براي ناظرين فني روستايي

 • گروه بازسازي و سوانح :
  اهم فعاليتها :
 • - پيگيري جذب اعتبارات حوادث
 • - توزيع بلاعوض حوادث
 • - بازسازي روستاهاي آسيب ديده از محل حوادث طبيعي
  چارت سازماني حوزه معاونت :
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  فصل 1: طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي

  مقدمه:
  براساس گزارش سال 2000 برنامه عمران ملل متحد UNDP، ايران يکي از سانحه‌خيزترين کشورهاي جهان محسوب مي‌شود مانند سيل، طوفان، رانش زمين و از همه مهمتر زلزله، هر ساله بسياري از سکونتگاهاي ايران را به ويژه در مناطق روستايي تهديد مي‌کند.
  آسيب‌پذيري ايران در برابر زلزله
  از نظر زلزله‌خيزي تقريباً در مقاطع 5 تا 7 سال يک بار شاهد وقوع زلزله با بزرگي 6 تا 7 درجه در مقياس ريشتر و گاهي بيشتر هستيم براساس مطالعات زمين‌شناختي حدود 97 درصد از شهرها و روستاهاي کشور ما در معرض خطرات ناشي از وقوع زلزله مي‌باشد.
  بنابراين بنياد مسکن براي مقابله با تهديد سوانح طبيعي عمليات پيشگيري پيش از وقوع سانحه را با اجراي طرح ويژه بهسازي و نوسازي سکونتگاههاي آسيب‌پذير روستايي و همچنين بازسازي مناطق سانحه‌ديده پس از وقوع سانحه را در دستور کار خود قرار داده است.
  طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي
  تعريف:
  طرح بهسازي مسکن روستايي از سال 1374 توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي، با هدف بهبود کيفيت مسکن و بافت روستايي و ارتقاء سطح ايمني، بهداشتي، رفاه و آسايش مسکن روستايي آغاز گرديد. اين مهم توأم با ارايه تسهيلات و زيرساخت‌ها، قابليت آن را مي‌يافت که به ايجاد حس تعلق به مکان، حفظ تراکم جمعيت خانوار، بهبود سيماي بصري و چشم انداز روستا، مقاوم سازي مسکن و در نتيجه بهسازي زندگي روستايي بينجامد، هر چند با فراز و نشيب‌ها و مشکلات فراوان اداري و اجرايي روبرو بود. ليکن به منظور تسريع در روند اجراي بهسازي مسکن روستايي و نيل به اهداف اين طرح، و با عنايت به کسب تجارب ارزنده و شناسايي نقاط ضعف و کمبود سال‌هاي گذشته، طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي در سال 1384 در هيأت محترم دولت مطرح شده و به تصويب رسيد.
  براساس اين طرح نسبت به مقاوم سازي واحدهاي مسکوني کم دوام و بي دوام در روستاهاي کل کشور اقدام و سالانه 200 هزار واحد مسکوني روستايي ساخته مي‌شود و در طي دو برنامه پنج ساله دولت تعداد دو ميليون واحد مسکوني روستايي مقاوم سازي خواهد شد.
  منشور اهداف طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي
  - ماده 1: احداث مسکن مقاوم و بادوام روستايي
  - ماده 2: تلاش در حفظ هويت معماري بومي‌مسکن روستايي
  - ماده 3: تأمين جنبه زيباشناسانه سيماي روستا
  - ماده 4: تأمين مسکن متناسب با نياز روستايي
  - ماده 5: احداث مسکن سبز روستايي
  - ماده 6: تغيير فضاي روستايي از محيطي غيربهداشتي، آسيب پذير و رو به زوال به فضاي سرزنده، شاداب و جاذب و زيبا به لحاظ جلوگيري از مهاجرت
  - ماده 7: تطبيق کالبد مسکن روستايي با زندگي امروزي (احداث مسکن روستايي مطابق زندگي امروزي)
  - ماده 8: گذر از نگرش (تأمين سرپناه براي روستايي) به (تأمين مسکن براي روستايي)
  - ماده 9: ارتقاء توسعه سکونتگاههاي روستايي و تلاش در نزديکي سطح بهره مندي از رفاهيات شهرها و روستاها
  - ماده 10: تلاش در بهينه سازي مصرف انرژي در مسکن روستايي
  - ماده 11: افزايش قابليت و سرعت اجراي طرح‌هاي کالبدي و عمراني روستاها
  - ماده 12: تأمين بهداشت محيط روستايي با توليد مسکن روستايي بهداشتي (ارتقاء سطح بهداشت در سکونتگاههاي روستايي)
  - ماده 13: تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقليد کورکورانه از ظواهر شهري نامناسب در توليد مسکن روستايي
  - ماده 14: ايجاد تحرک در چرخه توليد مسکن روستايي
  - ماده 15: ترويج الگوهاي منتخب و برجسته معماري روستايي به لحاظ فرم و جنبه‌هاي زيباشناختي سيماي روستا
  - ماده 16: ترويج فرهنگ بيمه و ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت تحت پوشش قرار دادن واحدهاي احداثي مسکن روستايي
  ميزان ومبلغ تسهيلات طرح ويژه مسکن روستايي:
  - مبلغ وام جهت هر واحد يکصدو بيست وپنج ميليون ريال معادل دوازده ونيم ميليون تومان
  - کارمزد پنج درصد
  - بازپرداخت (دوره مشارکت +فروش اقساطي) پانزده ساله
  شرايط متقاضي:
  - متاهل يا سرپرست خانواده
  - افراد مجردي که به سن قانوني رسيده و مشکل نظام وظيفه نداشته باشند.
  نحوه ثبت نام :
  - مراجعه به شوراي اسلامي محل
  - مراجعه به اداره بنياد مسکن شهرستان مربوطه
  شرايط ساخت :
  - متقاضياني که قصد تخريب و نوسازي واحد قديمي حود را دارد.
  - متقاضياني که قصد احداث واحد جديد دارند.
  - مجموعه سازاني که توانايي ساخت بيش از سه واحد را داشته باشند.

  توجه :
  - کليه اعضاي خانواده ( به جز همسر ) که داراي شرايط فوق باشند مي توانند به ازاي احداث يک واحد مسکوني يکصد وبيستو پنج ميليون ريال معادل دوازده ونيم ميليون تومان تسهيلات دريافت نمايند.
  مدارک مورد نياز :
  1- درخواست کتبي جهت دريافت وام ( يک برگ)
  2- معرفي از سوي شوراي اسلامي روستا (يک برگ )
  3- کپي تمام صفحات شناسنامه (يک برگ)
  4- کپي کارت ملي (يک برگ)
  5- کپي کارت پايان خدمت (يک برگ)
  6- کپي اسناد مالکيت (سند ،مبايعه نامه يا قولنامه) (يک برگ)
  7- کپي پروانه ساخت (يک برگ)
  8- کپي نقشه هاي اجرايي تاييد شده توسط مهندس سازه و معمار (يک نسخه)
  9- عکس 4×3 (يک قطعه)

  فصل 2 : بازسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني آسيب ديده بر اثر حوادث غير مترقبه

  اهداف اين تسهيلات:
  1- ارائه خدمات فني ، پشتيباني و اعطاي تسهيلات بانکي و وجوه بلاعوض ونظارت بر ساخت و سازپروژه هاي بازسازي ،نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسکوني مناطق آسيب ديده
  2- ارائه خدمات فني و مهندسي به موقع در بازسازي مناطق سانحه ديده
  3- اجراي پروژ هاي مقاوم سازي مسکن روستايي و بازسازي مناطق سانحه ديده پس از تامين و تخصيص اعتبار
  4- پيش بيني تامين اعتبار تسهيلات و کمک بلاعوض براي بازسازي
  5- انجام پروژه هاي مطالعاتي ، تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه هاي بازسازي و مسکن روستايي

  فصل 3 : تسهيلات قرض الحسنه تعمير مسکن روستايي و احداث حمام

  هدف :
  اين تسهيلات با هدف تعمير واحدهاي مسکوني و احداث حمام در واحد مسکوني در سطح مناطق روستايي زير نظر بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان به متقاضيان واجدالشرايط پرداخت مي گردد.
  مشمولين استفاده کننده از تسهيلات :
  1- متقاضياني که واحد مسکوني ويا قسمتي از واحد آنها در جريان اجراي طرح هادي دچار آسيب شده است.
  2- متقاضياني که باعث سوانح طبيعي ، واحد مسکوني آنها دجار آسيب شده است.
  3- متقاضياني که قصد دارند در واحد مسکوني خود نسبت به تعمير واحد مسکوني و ساخت حمام اقدام نمايند.
  4- متقاضياني که با استفاده از اعتبارت سنوات گذشته بهسازي مسکن روستايي واحد خود را احداث نموده ولي به دليل مشکلات مالي قادر به تکميل واحد نمي باشد.
  5- متقاضياني که مطابق الگوهاي معماري نماسازي تهيه شده توسط بنياد استان يا مشاور مادر نسبت به انجام نماسازي واحد خود اقدام نمايند.

  تبصره : شناسايي و معرفي متقاضي استفاده کننده از تسهيلات قرض الحسنه صرفاٌ بر عهده بنياد مسکن انقلاب اسلامي مي باشد.

  مدارک مورد نياز :
  1- درخواست کتبي جهت دريافت وام ( يک برگ)
  2- معرفي از سوي شوراي اسلامي روستا (يک برگ )
  3- کپي تمام صفحات شناسنامه (يک برگ)
  4- کپي کارت ملي (يک برگ)
  5- کپي کارت پايان خدمت (يک برگ)
  6- کپي اسناد مالکيت (سند ،مبايعه نامه يا قولنامه) (يک برگ)

  فصل 4 : طرح نظام فني روستايي

  تعريف :
  ساخت وا حداث مناسب ايجاب مي نمايد که تشکيلات نظام فني و مهندسي روستايي با توجه به وضعيت و پتانسيل هاي موجود روستاها و تعداد نيروي انساني داراي صلاحيت فني ساختمان سازي از طرف ارگان مرتبط با فن ساختمان راه اندازي و حمايت شود. بنياد مسکن انقلاب اسلامي بنا به وظايف نظارتي محول شده از طرف مراجع قانوني ، در سال 1379 طي مبادله موافقتنامه اي تشکيلات فوق الذکر را ايجاد و در تمامي استانهاي کشور از جمله استان تهران نيز اجرا نمود.
  اهداف :
  1- ترويج اصول ساختمان سازي و رشد آگاهي عمومي
  2- هدايت بافت فيزيکي روستاها و بهسازي محيط زيست و سکونتگاه هاي روستايي.
  3- بالا بردن کيفيت ساخت و سازهاي روستايي
  4- استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد
  5- شناسايي و بکارگيري و سامان دادن به فعاليت و نظارت نيروهاي انساني مستعد در فن ساختمان سازي روستايي

  تعداد ناظران فعال در سطح استان :
  1- شهرستان تهران ،قدس وپرديس تعداد 18 ناظر
  2- شهرستان شميرانات تعداد 17 ناظر
  3- شهرستان دماوند تعداد 13 ناظر
  4- شهرستان ري و اسلامشهر تعداد 33 ناظر
  5- شهرستان فيروزکوه تعداد 13 ناظر
  6- شهرستان ورامين ،پيشوا و قرچک تعداد 19 ناظر
  7- شهرستان پاکدشت تعداد 23 ناظر
  8- شهرستان شهريارتعداد 8 ناظر
  9- شهرستان ملاردتعداد 8 ناظر
  10- شهرستان رباط کريم و بهارستان تعداد 10 ناظر

  فصل 5 : دفاتر خدمات فني و مهندسي مسکن روستايي

  تعريف :
  دفاتر خدمات فني ومهندسي با هدف ارائه خدمات مهندسي در زمينه طراحي متناسب با وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و رعايت معماري بومي و همچنين ارائه خدمت مناسب به مناطق روستايي در سطح مراکز بخش و دهستان تاسيس گرديد.
  اهداف :
  1- ارائه الگوي مناسب با شرايط اقليمي و جغرافياي منطقه
  2- کاهش هزينه ساخت و ساز ها و ساخت اصولي و مهندسي ساختمان ها
  3- دسترسي متقاضيان و دست اندرکاران ساخت وساز به نقشه هاي اجرايي دقيق و سهولت ارتباط با مهندسين سازه ومعمار
  4- يکپارچه نمودن نظام طراحي در روستاها
  5- ايجاد اشتغال و بازار کار در صنف مهندسين ساختمان و نيز شناسايي افراد مستعد و توانمند در طراحي

  تعداد دفاتر خدمات فني و مهندسي در استان :
  1- شهرستان تهران دو دفتر
  2- شهرستان شميرانات سه دفتر
  3- شهرستان ري واسلامشهر شش دفتر
  4- شهرستان ورامين چهار دفتر
  5- شهرستان پاکدشت دو دفتر
  6- شهرستان شهريار يک دفتر
  7- شهرستان رباط کريم دو دفتر
  8- شهرستان ملارد دو دفتر
  9- شهرستان دماوند دو دفتر
  10- شهرستان فيروزکوه دو دفتر

  فصل 6 : آموزش عوامل اجرايي

  هدف :
  بدون شک عوامل اجرايي در ساخت و ساز واحدهاي مسکوني مهمترين نقش را به عهده دارند و در صورت پايين بودن مهارت آنها صدمات و خسارات جبران ناپذيري از نظر اجرايي و اقتصادي به بار خواهد آمد ، لذا بنياد مسکن طرح آموزش عوامل اجرايي را با همکاري سازمان فني وحرفه اي و نيز مرکز تحقيقات ومطالعات ساختمان در دستور کار قرار داد وتا کنون تعدادزيادي از اين عوامل در دوره هاي مختلف شرکت وآموزش ديده اند.
  عوامل اجرايي شامل :
  1- کارشناسان بنياد مسکن
  2- ناطران نظام فني روستايي
  3- کارگران و معماران تجربي

  فصل 7 : بيمه واحد هاي مسکوني روستايي

  هدف :
  اقدام در خصوص بيمه واحدهاي مسکوني روستايي در قالب طرح بهسازي مسکن روستايي که از تسهيلات طرح ويژه مي باشد ، تحت نظارت بنياد مسکن انقلاب اسلامي در سطح روستاها و شهرهاي با جمعيت زير 25000 نفر در استان انجام مي شود . حوادث تحت پوشش عبارتند از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ،سيل ، زلزله ، رانش زمين و طوفان مي باشد. نرخ حق بيمه خطرات تحت پوشش مجموعاً به ميزان چهار درصد در هزار مبلغ سرمايه بيمه براي هرسال است.

  فصل 8 : صدور پروانه ساختماني

  ابلاغ دستور العمل صدور پروانه ساختمان:
  طبق ماده(36) قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن که در تاريخ 27/08/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مرجع تشکيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تاسيسات واقع در محدوه قانوني روستا ، بايد پس از هماهنگي با بنياد مسکن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذکوردر چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا ، اقدام به صدور پروانه ساختمان نمايد.
  هدف :
  به منظور ايجاد وحدت رويه در چگونگي مرجع صدور پروانه ساختمان و بنياد استان و نحوه تنظيم ، اخذ و لحاظ نظرات فني بنياد استان ، شيوه نامه حاضر تدوين و ابلاغ شده است تا انشاءاله با تعامل و همکاري سازنده مراجع ذيربط صدور پروانه ساختمان ، ضمن اعمال نظارت دقيق و موثرتر بر ساخت و سازهاي مناطق روستايي ، ضوابط و مقررات طرح هاي هادي روستايي به طور کامل و مناسب مراعات و زمينه توسعه و عمران روستاها بيش از پيش فراهم گردد.

  فصل 9 : عضويت در کارگروه هاي استانداري

  کارگروه تخصصي تامين مسکن استان :
  حوزه معاونت امور بازسازي و مسکن روستايي به عنوان دبير اين کار گروه ميباشد و از جمله اهداف اين کارگروه به شرح ذيل مي توان اشاره نمود:
  1- آمادگي ،پيشگيري ،مقابله با بحران ها ، سوانح و درنهايت بازسازي مناطق آسيب ديده
  2- کاهش آسيب پذيري ساختمان ها از طريق ارتقاء کيفيت اجرا
  3- مقاوم سازي و ابنيه مطابق با مقررات ملي ساختمان
  4- استفاده از مصالح مرغوب و سبک
  5- آموزش نيروها و کارگران ساختماني
  6- آمادگي لازم جهت تامين اسکان موقت ودائم

  کارگروه زلزله و لغزش لايه هاي زمين استان :
  حوزه معاونت امور بازسازي و مسکن روستايي به عنوان نماينده بنياد مسکن انفلاب اسلامي استان تهران عضو اين کار گروه مي باشد. از اهداف اين کار گروه به شرح ذيل مي توان اشاره نمود:
  1- تعيين و مشخص شدن مخاطرات و حوادث طبيعي استان
  2- شناسايي ساختگاه ها و روش هاي مناسب بهسازي خاک
  3- شناسايي و تعيين زمين هاي مستعد رونگراي و مجاور گسل هاي فعال
  4- شناخت عوامل و حوادث طبيعي در سطح استان
  5- تسهيلات لازم در جهت پيشگيري از حوادث طبيعي از جمله زمين لغزش
  6- جلوگيري از احداث ساختمان ها و ابنيه هاي فني بر روي زمين هاي مخاطره پذير

  فصل نهايي : فرم درخواست تسهيلات طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Copyright © 2018 bonyadmaskan.org All rights reserved Powered By Azaranweb